GA68

(不同城市的公开演说1906-1918)

666次

GA69

(不同城市的公开演说1906-1918)

690次

GA70

(不同城市的公开演说1906-1918)

714次

GA71

(不同城市的公开演说1906-1918)

728次

GA72

自由-不死性-社会生活

765次

GA73

人智学对于现代科学的补充

673次

GA73a

特殊领域的知识与人智学

703次

GA74

托馬斯•阿奎那的哲学

789次

GA75

(不同城市的公开演说1921)

721次